O dialogu małżeńskim


Dialog rozumiemy jako rozmowę w prawdzie i miłości,
prowadzącą do spotkania męża i żony ze sobą i z Bogiem.

Przyjmując tezę, św. Tomasza, że „łaska buduje na naturze”, w dialogu ogromne znaczenie przypisuje się poznaniu uczuć, potrzeb psychicznych i innych naturalnych cech osobowości, pojmowanych jako dar i zadanie.

Szczególne znaczenie w duchowości małżeńskiej ma stosowanie „zasad dialogu”:

    pierwszeństwo słuchania przed mówieniem,
    rozumienie przed ocenianiem,
    dzielenie się przed dyskutowaniem
    nade wszystko przebaczanie

Zasady te odnoszą się także do więzi z Bogiem, dotyczą modlitwy, sposobu czytania Pisma Świętego, prowadzenia rachunku sumienia, rozeznawania sposobu życia przed Bogiem.