Prawa rodziców dziecka, które zmarło przed urodzeniem

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6.01.2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka ( Dz. U. z 2000 r, Nr 6, poz. 69 ) art. 2 ust. 1  -  dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.

KROK 1:

Należy poprosić o wydanie przez szpital dokumentu potwierdzającego zgon dziecka, jak również o wydanie ciała dziecka na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dziennik Ustaw z dnia 5.01.2007).
Szpital ma obowiązek wydać ciało dziecka rodzicom wraz ze stosownymi dokumentami!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 grudnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych,
bez względu na czas trwania ciąży.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

KROK 2

Z dokumentami koniecznymi do pogrzebu zgodnie z prawem państwowym należy
udać się do kościoła (do kancelarii parafialnej).
Jedynym kryterium rozróżnienia formy pogrzebu jest przyjęty chrzest. Jeśli rodzice o to poproszą, to podczas pogrzebu powinna być odprawiona Msza św., a ksiądz powinien być ubrany w szaty białego koloru.
Msza św. nie ma charakteru przebłagania za grzechy dziecka, ale jest prośbą o pociechę dla rodziców.

KROK 3

POGRZEB

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

― akt zgonu wydany przez USC;

― zezwolenie proboszcza, jeśli zmarły(a) był(a) z innej parafii.

KROK 4

ZASIŁEK POGRZEBOWY

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi